• May 24
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • May 25
  Yacht Club
 • May 26
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • May 27
  Joe @ Tommy Bahama
 • May 28
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • May 31
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • June 01
  Yacht Club
 • June 02
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • June 03
  Joe @ Tommy Bahama
 • June 04
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • June 07
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • June 08
  Yacht Club
 • June 09
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • June 10
  Joe @ Tommy Bahama
 • June 11
  ??? Fairmont musical options
 • June 11
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • June 14
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • June 15
  Yacht Club
 • June 16
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • June 17
  Joe @ Tommy Bahama
 • June 18
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • June 21
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • June 22
  Yacht Club
 • June 23
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • June 24
  Joe @ Tommy Bahama
 • June 25
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • June 28
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • June 29
  Yacht Club
 • June 30
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • July 01
  Joe @ Tommy Bahama
 • July 02
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • July 05
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • July 06
  Yacht Club
 • July 07
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • July 08
  Joe @ Tommy Bahama
 • July 09
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • July 12
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • July 13
  Yacht Club
 • July 14
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • July 15
  Joe @ Tommy Bahama
 • July 16
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • July 19
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • July 20
  Yacht Club
 • July 21
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • July 22
  Joe @ Tommy Bahama
 • July 23
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • July 26
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • July 27
  Yacht Club
 • July 28
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • July 29
  Joe @ Tommy Bahama
 • July 30
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • August 02
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • August 03
  Yacht Club
 • August 04
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • August 05
  Joe @ Tommy Bahama
 • August 06
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • August 09
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • August 10
  Yacht Club
 • August 11
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • August 12
  Joe @ Tommy Bahama
 • August 13
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • August 16
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • August 17
  Yacht Club
 • August 18
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • August 19
  Joe @ Tommy Bahama
 • August 20
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • August 23
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • August 24
  Yacht Club
 • August 25
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • August 26
  Joe @ Tommy Bahama
 • August 27
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • August 30
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • August 31
  Yacht Club
 • September 01
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • September 02
  Joe @ Tommy Bahama
 • September 02
  Kat Wedding
 • September 03
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • September 06
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • September 07
  Yacht Club
 • September 08
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • September 09
  Joe @ Tommy Bahama
 • September 10
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • September 13
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • September 14
  Yacht Club
 • September 15
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • September 16
  Joe @ Tommy Bahama
 • September 17
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • September 20
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • September 21
  Yacht Club
 • September 22
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • September 23
  Joe @ Tommy Bahama
 • September 24
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • September 27
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • September 28
  Yacht Club
 • September 29
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • September 30
  Joe @ Tommy Bahama
 • October 01
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • October 04
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • October 05
  Yacht Club
 • October 06
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • October 07
  Joe @ Tommy Bahama
 • October 08
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • October 11
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • October 12
  Yacht Club
 • October 13
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • October 14
  Joe @ Tommy Bahama
 • October 15
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • October 18
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • October 19
  Yacht Club
 • October 20
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • October 21
  Joe @ Tommy Bahama
 • October 22
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • October 25
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • October 26
  Yacht Club
 • October 27
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • October 28
  Joe @ Tommy Bahama
 • October 29
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • November 01
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • November 02
  Yacht Club
 • November 03
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • November 04
  Joe @ Tommy Bahama
 • November 05
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • November 08
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • November 09
  Yacht Club
 • November 10
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • November 11
  Joe @ Tommy Bahama
 • November 12
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • November 15
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • November 16
  Yacht Club
 • November 17
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • November 18
  Joe @ Tommy Bahama
 • November 19
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • November 22
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • November 23
  Yacht Club
 • November 24
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • November 25
  Joe @ Tommy Bahama
 • November 26
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • November 29
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • November 30
  Yacht Club
 • December 01
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • December 02
  Joe @ Tommy Bahama
 • December 03
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • December 06
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • December 07
  Yacht Club
 • December 08
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • December 09
  Joe @ Tommy Bahama
 • December 10
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • December 13
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • December 14
  Yacht Club
 • December 15
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • December 16
  Joe @ Tommy Bahama
 • December 17
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • December 20
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • December 21
  Yacht Club
 • December 22
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • December 23
  Joe @ Tommy Bahama
 • December 24
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • December 27
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • December 29
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • December 30
  Joe @ Tommy Bahama
 • December 31
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • January 03
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • January 05
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • January 06
  Joe @ Tommy Bahama
 • January 07
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • January 10
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • January 12
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • January 13
  Joe @ Tommy Bahama
 • January 14
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • January 17
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • January 19
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • January 20
  Joe @ Tommy Bahama
 • January 21
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • January 24
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • January 26
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • January 27
  Joe @ Tommy Bahama
 • January 28
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • January 31
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • February 02
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • February 03
  Joe @ Tommy Bahama
 • February 04
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • February 07
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • February 09
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • February 10
  Joe @ Tommy Bahama
 • February 11
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • February 14
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • February 16
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • February 17
  Joe @ Tommy Bahama
 • February 18
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • February 21
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • February 23
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • February 24
  Joe @ Tommy Bahama
 • February 25
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • February 28
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • March 02
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • March 03
  Joe @ Tommy Bahama
 • March 04
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • March 07
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • March 09
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • March 10
  Joe @ Tommy Bahama
 • March 11
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • March 14
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • March 16
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • March 17
  Joe @ Tommy Bahama
 • March 18
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • March 21
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • March 23
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • March 24
  Joe @ Tommy Bahama
 • March 25
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • March 28
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • March 30
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • March 31
  Joe @ Tommy Bahama
 • April 01
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • April 04
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • April 06
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • April 07
  Joe @ Tommy Bahama
 • April 08
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • April 11
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • April 13
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • April 14
  Joe @ Tommy Bahama
 • April 15
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • April 18
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • April 20
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • April 21
  Joe @ Tommy Bahama
 • April 22
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • April 25
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • April 27
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • April 28
  Joe @ Tommy Bahama
 • April 29
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • May 02
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • May 04
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • May 05
  Joe @ Tommy Bahama
 • May 06
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • May 09
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • May 11
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • May 12
  Joe @ Tommy Bahama
 • May 13
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • May 16
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • May 18
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • May 19
  Joe @ Tommy Bahama
 • May 20
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • May 23
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • May 25
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • May 26
  Joe @ Tommy Bahama
 • May 27
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • May 30
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • June 01
  Joe @ Tommy Bahama Cafe
 • June 02
  Joe @ Tommy Bahama
 • June 03
  Joe w/ Jim Summey @ the King Kam Hotel!
 • June 06
  Joe @ Tommy Bahama Cafe

For more information, contact me!